SON/DANG

BLOG

"Share your knowledge. It is a way to achieve immortality" - Dailai Lama

Tìm hiểu useCallback, khi nào thì dùng useCallback?

Cách đây ít lâu, có bạn nói tôi vầy “nếu một list bị re-render sau khi update state thì nên sử dụng useCallback, vì useCallback là best practice của react nhằm tránh re-render lại component”, việc này nghe ra thì cũng có vẻ hợp lý, vì mục đích của useCallback là giúp chúng ta tối ưu hiệu suất. Nhưng sử dụng useCallback một cách hiệu quả là câu chuyện khác.

Tìm hiểu useCallback, khi nào thì dùng useCallback?